Facebook Pixel

Τμήματα Για Ενήλικες

Τμήματα για Ενήλικες

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Παπαβαρσάμη εφαρμόζουμε μια πρωτοποριακή μέθοδο εκμάθησης Ξένων Γλωσσών για Ενήλικες, σε συνδυασμό με την ανάλυση του προσωπικού μαθησιακού στυλ.

Οι δεξιότητες και η άνεση που αποκτά ο εκπαιδευόμενος στη γλώσσα της επιλογής του  προκύπτουν μέσα από διαδικασίες της ευρύτερης   προσωπικής του ανάπτυξης και της  κατανόησης του ατομικού του μαθησιακού στυλ το οποίο συνοδεύεται από μια σειρά ιδιαίτερες δυνάμεις, δυνατότητες αλλά και αδύναμες περιοχές.

Ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει προσόντα πέρα από την άνετη και επιδέξια χρήση των Αγγλικών. Η ανάπτυξη προσωπικής ευελιξίας στη διαχείριση των προσωπικών του δεξιοτήτων θα ενδυναμώσει την ευρύτερη θέση του στην αγορά εργασίας και θα ενισχύσει την επαγγελματική του ταυτότητα.

Μέσα από τα επόμενα πρακτικά παραδείγματα μπορεί κάποιος να καταλάβει πιο ειδικά τις αρχές και τις παραμέτρους πάνω στις οποίες έχει διαμορφωθεί η μέθοδος εκμάθησης της ξένης γλώσσας για Ενήλικες, στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Παπαβαρσάμη.

 • Δεν «τελείωσες τα αγγλικά» γιατί δυσκολεύτηκες στη γραμματική. Το σύστημα της γλώσσας παρέμεινε ένας γρίφος για σένα.

  Αυτό τείνει να συμβαίνει όταν οι καθηγητές που διδάσκουν υστερούν σε γνώσεις μεθοδολογίας και καταλήγουν να βασίζονται στην ξεπερασμένη μέθοδο διδασκαλίας Grammar – Translation η οποία στηρίζει τη μάθηση μέσα από την αποστήθιση και την εφαρμογή κανόνων και όχι μέσα από την εφαρμογή της γλώσσας μέσω της δημιουργίας πραγματικών συνθηκών ζωής.

  Σύμφωνα με τις αρχές της Ψυχογλωσσολογίας και της Κοινωνιογλωσσολογίας (Psycholinguistics & Sociolinguistics) η δεύτερη, αλλά και η τρίτη γλώσσα μας μαθαίνονται ακολουθώντας τους ίδιους νόμους με τη μητρική με τη σειρά που περιγράφεται παρακάτω:

  Το μυαλό μας εκτίθεται σε ένα περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιείται η γλώσσα ως εργαλείο επικοινωνίας. Στη συνέχεια αρχίζει να τη χρησιμοποιεί παθητικά, δηλαδή να καταλαβαίνει τον προφορικό και τον γραπτό λόγο.

  Σταδιακά επέρχεται στο στάδιο Inter-Language στο οποίο ο μαθητής μπαίνει στο στάδιο ενεργητικής γνώσης και αρχίζει να χρησιμοποιεί ο ίδιος τη γλώσσα για να παράγει γραπτό και προφορικό λόγο. Τελευταίοι έρχονται οι κανόνες να επεξηγήσουν τις λειτουργίες και τη χρήση της. Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Παπαβαρσάμη η μέθοδος διδασκαλίας είναι δομημένη λαμβάνει υπόψη της τα παραπάνω, κάνοντας έτσι πιο εύκολη τη διαδικασία μάθησης, με μόνιμα αποτελέσματα σε πολύ πιο σύντομο χρόνο.

 • Μετά από επανειλημμένες προσπάθειες να τα μάθεις πίστεψες ότι «μάλλον δεν τα παίρνεις». Ή δεν κατάφερες ποτέ να αποστηθίσεις κανόνες εύκολα.

  Οι επικρατέστεροι τρόποι διδασκαλίας ακολουθούν τη σειρά που δίνει το εκάστοτε βιβλίο το οποίο είναι γραμμένο στοχεύοντας να καλυφθούν τα γραμματικά φαινόμενα και το λεξιλόγιο που προτείνεται στο κάθε επίπεδο. Συχνά τα βιβλία παραλείπουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του εκάστοτε μαθητή και προσπαθώντας να προσαρμόσουν τη δομή τους σε μεγαλύτερη γκάμα ανθρώπων.

  Η επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Παπαβαρσάμη λαμβάνει υπ’ όψιν, τις διαφορετικές ανάγκες που έχει ο κάθε μαθητής, οι οποίες καθορίζονται από το μαθησιακό του στυλ αλλά και άλλες καθοριστικές παραμέτρους μάθησης.

  Τα κυρίαρχα μαθησιακά στυλ είναι τα εξής τρία:

  Ακουστικός τύπος (Είσαι κοντά σε αυτόν τον τύπο αν πιάνεις τον εαυτό σου να διαβάζει δυνατά ένα κείμενο το οποίο θέλει να μάθει)

  Οπτικός Τύπος (Είσαι κοντά σε αυτόν τον τύπο αν αρκεί μόνο να δεις κάτι οπτικά για να το μάθεις)

  Κιναισθητικός Τύπος (Είσαι κοντά σε αυτόν τον τύπο αν χρειάζεται να γράψεις κάτι για να το κατανοήσεις και για να το εμπεδώσεις.)

  Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Παπαβαρσάμη γίνεται πλάνο κάθε μαθήματος (Lesson Plan) με πρωταρχικούς στόχους ημέρας και δευτερεύοντες το οποίο σχεδιάζεται πάνω στις μαθησιακές προτιμήσεις των εκάστοτε μαθητών.

 • Τα βρήκες πολύ βαρετά και δεν είχες διάθεση να διαβάσεις.

  Η ύλη και η επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού είναι καθοριστικά στην πορεία του εκπαιδευόμενου. Το πολύ πυκνογραμμένο βιβλίο και οι φορτωμένες σελίδες μπορούν να αποθαρρύνουν και τον πιο δυνατό μαθητή. Η μάθηση γίνεται όταν το υποσυνείδητο μας συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία. Και αυτό συμβαίνει μόνο όταν μας ενδιαφέρει αυτό με το οποίο ασχολούμαστε και το βρίσκουμε ευχάριστο. Αλλιώς είμαστε καταδικασμένοι να ξεχάσουμε αυτό που πιέσαμε τον εαυτό μας να μάθουμε μετά το πέρας ολίγων ημερών. (Εξού και το ρητό «Η γνώση είναι τριήμερη».)

  Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Παπαβαρσάμη η επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού γίνεται με γνώμονα όχι μόνο την ακαδημαϊκή γνώση που θέλουμε να αποκτήσει ο μαθητής αλλά και τη διαδικασία μάθησης η οποία θα κρατήσει ψηλά το ενδιαφέρον και την αποτελεσματικότητα του.

 • Ήσουν καλός παντού αλλά σε δυσκόλεψε το Speaking. Μπορούσες να τα καταλάβεις αλλά δεν μπορούσες να τα πεις. Ούτε να τα γράψεις.

  Οι επικρατέστερες μέθοδοι εκμάθησης Ξένων Γλωσσών δίνουν έμφαση στην συμπλήρωση γραπτών ασκήσεων που εφαρμόζουν τύπους και κανόνες, και την αποστήθιση ορθογραφίας λεξιλογίου. Έτσι μένει ελάχιστος ή καθόλου χρόνος για την ανάπτυξη δεξιοτήτων προφορικού λόγου. Σαν αποτέλεσμα ο μαθητής καταλήγει με πολλά βιβλία συμπληρωμένων ασκήσεων και με ελάχιστη ή καθόλου άνεση στη γλώσσα, ενώ παράλληλα πιστεύει ότι αυτό οφείλεται σε μια δική του προσωπική αδυναμία και όχι στην κακή και μονοδιάστατη μέθοδο με την οποία διδάχτηκε.

  Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Παπαβαρσάμη οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται δίνουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη της άνετης χρήσης της γλώσσας έτσι ώστε ο μαθητής να αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτημα στις μεταπτυχιακές σπουδές του και στο χώρο εργασίας του.

Που απευθύνεται

Στην φοιτήτρια, φοιτητή που δυσκολεύτηκαν να τελειώσουν τα Αγγλικά τους νωρίτερα και τώρα χρειάζονται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους πάνω στη γλώσσα και να προχωρήσουν δυναμικά στις σπουδές τους.

Στον επαγγελματία εκείνο που χρειάζεται να βελτιώσει ή να θυμηθεί τις γνώσεις του έτσι ώστε να διευρύνει το φάσμα των επαγγελματικών του δυνατοτήτων.

Στον υπάλληλο εκείνο που στοχεύει σε μια πιο επιτυχημένη επαγγελματική εξέλιξη και χρειάζεται να εξοπλιστεί με περαιτέρω προσωπικά επαγγελματικά εργαλεία, έτσι ώστε να διεκδικήσει μια καλύτερη επαγγελματική θέση.

Σε όλους εκείνους που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο όσον αφορά την καριέρα τους και στοχεύουν στον εμπλουτισμό των προσόντων τους ως εργαλεία της επαγγελματικής τους αποκατάστασης.

Στον οικογενειάρχη που δεν έχει χρόνο στη διάθεση του για πειραματισμούς και χρειάζεται στοχευμένη στρατηγική και έμμεσα αποτελέσματα.

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και ξεκίνα τώρα να μαθαίνεις Αγγλικά!