Οργάνωση

Επιλεγμένοι καθηγητές με αυστηρά κριτήρια, εξειδικευμένοι για κάθε επίπεδο

✓ Συνεχής επιμόρφωση των καθηγητών

✓ Σύγχρονο και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό υλικό (projectors, tablets, computers, CD players, flash cards, magnetic board, document cameras, Ιnternet)

✓ Προσεκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα σπουδών (syllabus) για κάθε μάθημα και επίπεδο

✓ Εβδομαδιαία συνεργασία των καθηγητών με τους υπεύθυνους σπουδών για:

α. Έλεγχο της πορείας του κάθε μαθητή

β. Επιβεβαίωση της σωστής εφαρμογής του προγράμματος σπουδών (syllabus)

γ. Στήριξη του καθηγητή για την επίλυση τυχόν προβλημάτων της τάξης και ατομικά κάθε μαθητή ✓ Συνεχής ενημέρωση των γονέων για την πορεία των παιδιών τους και καλή συνεργασία για την άμεση αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν ✓ Ανελλιπής ενημέρωση των γονέων για τις απουσίες και τις καθυστερήσεις των παιδιών τους από τα μαθήματα ✓ Τακτικές αξιολογήσεις προόδου και αντικειμενική βαθμολόγηση ✓ Αποκλειστική χρήση της ξένης γλώσσας στην τάξη με έμφαση στον προφορικό λόγο ✓ Γλώσσα και ψυχαγωγία

Επιπλέον: Αποτελούμε μέλος του Europalso Society που εξασφαλίζει τη διαρκή ποιοτική επιμόρφωση των καθηγητών μας.